Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ε.Σ.ΠΕ.Θ.)

ΕΓΓΡΑΦΟ Ε.Σ.ΠΕ.Θ: Ρύθμιση ζητημάτων περί Χρόνου Διοικήσεως ή Ειδικής Υπηρεσίας.

Λάρισα, 17 Δεκεμβρίου 2017

ΠΡΟΣ :   Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ) 

ΚΟΙΝ. :   Μέλη Ε.Σ.ΠΕ. Θεσσαλίας

ΘΕΜΑ:   Προαγωγική Εξέλιξη Στελεχών Ε.Δ (Χρόνος Διοικήσεως ή Ειδικής Υπηρεσίας)

 

Δια της παρούσας επιστολής επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη σας ορισμένες σκέψεις και απόψεις σχετικά με το σύστημα σταδιοδρομικής εξέλιξης των στρατιωτικών και ειδικότερα σε ότι αφορά στις διατάξεις που ρυθμίζουν ζητήματα περί Χρόνου Διοικήσεως ή Ειδικής Υπηρεσίας. Σκοπός μας είναι να καταστήσουμε την Ομοσπονδία και κατ’ επέκταση την Πολιτεία, κοινωνό της ανησυχίας και της αγωνίας που διαχρονικά διακατέχει μεγάλη μερίδα συναδέλφων. 

Πρόσθετο προβληματισμό και απορίες προκαλεί το γεγονός, ότι η Πολιτεία συνεχίζει να αμελεί την επίλυση ορισμένων προβλημάτων του κλάδου, τα οποία  όχι μόνο δεν υπέχουν οικονομική επιβάρυνση, αλλά αντιθέτως θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν πόρους πολύτιμους, συνεισφέροντας προς τη θετική κατεύθυνση του νοικοκυρέματος του Προϋπολογισμού του ΥΠΕΘΑ, δια του περιορισμού της άκαιρης και αχρείαστης μόχλευσης προσωπικού (μεταθέσεις) που επιβάλλεται με μια παρωχημένη συλλογιστική για τυπικούς λόγους διοικητικής φύσεως (συμπλήρωση Χρόνου Διοικήσεως ή Ειδικής Υπηρεσίας).

Για κάθε συνειδητοποιημένο στρατιωτικό, οι προαγωγή σε επόμενο βαθμό δεν συνιστά απλή ηθική αποζημίωση για την προσφορά του, αλλά αποτελεί πρόκληση για την ανάληψη περισσότερων υποχρεώσεων και ευθυνών. Η διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού αποτελεί σημαντική λειτουργία σε όλους τους οργανισμούς και οι Ε.Δ αποτελούν αντίστοιχα ένα τεράστιο οργανισμό για τα δεδομένα της χώρα μας. 

Οι νέες συνθήκες που προέκυψαν μετά την εκδήλωση της δημοσιονομικής κρίσης, οι μεταβολές που συντελέστηκαν στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό και ραγδαία η μείωση του εισοδήματος, επέβαλαν την μετεξέλιξη του πλαισίου διενέργειας των μεταθέσεων και τη θέσπιση ενός πιο αξιοκρατικού και αποτελεσματικού συστήματος μεταθέσεων που βασίζεται στο σύστημα της συλλογής μορίων. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις η δογματική προσκόλληση στην «κατά τύπο» ερμηνεία του νόμου αποστερεί από συναδέλφους την ευχέρεια συμπλήρωσης του απαιτούμενου Χρόνου Διοίκησης ή Ειδικής Υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να μετατίθενται από τους τόπους όπου υπηρετούν, ανεξαρτήτως του αριθμού μορίων που διαθέτουν, προκειμένου σε ένα αυστηρό πλαίσιο να εξυπηρετηθούν ανάγκες προαγωγικής εξέλιξης. Το πρόβλημα είναι πιο έντονο στον Σ.Ξ λόγω της δομής και διάρθρωσής του και της μεγάλης διασποράς των Μονάδων Εκστρατείας, που έχουν συγκεκριμένο προσανατολισμό και γίνεται οξύτερο στις κατηγορίες των Κατωτέρων Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών, λόγω της διάρθρωσης των Πινάκων Οργάνωσης και Υλικού, όταν συγκυριακά έχουν την τύχη υπηρετούν σε υπηρεσίες Μονάδες και Υπηρεσίες στο εσωτερικό της χώρας. 

Σε αυτό το πλαίσιο και με σκοπό την άμβλυνση των προβλημάτων που εντοπίζονται επί της συγκεκριμένης διαδικασίας, για την αποκατάσταση του περί δικαίου αισθήματος, κρίνεται σκόπιμη η τροποποίηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου με την υιοθέτηση στοχευμένων βελτιωτικών παρεμβάσεων, ως ακολούθως:

α.    Μετά την πρώτη περίοδο του άρθρου 31 του Ν.3883/2010 (Α΄ 167), να ενσωματωθεί πρόσθετη διάταξη (παράγραφος 2) με την ακόλουθη διατύπωση: «Για τα στελέχη των Ε.Δ  που προάγονται αναδρομικά, σε εκτέλεση πράξεων και αποφάσεων της Νομοθετικής και Δικαστικής Εξουσίας, ο χρόνος που μεσολάβησε από την ημερομηνία προαγωγής και μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της Εγκυκλίου Διαταγής ΥΕΘΑ (ΕΔΥΕΘΑ) προαγωγής, υπολογίζεται στο σύνολό του ως Χρόνος Διοίκησης ή Ειδικής Υπηρεσίας πλήρως διανυθείς στον νέο κατεχόμενο βαθμό, για τη συμπλήρωση του συνολικά απαιτούμενου προς προαγωγή, βάσει του άρθρου 28 του παρόντος νόμου, υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 25 έως 27.»

β.    Στο άρθρο 28 του Ν.3883/2010 (Α΄ 167), να ενσωματωθεί πρόσθετη διάταξη (παράγραφος 19), με την ακόλουθη διατύπωση:  «Ο απαιτούμενος Χρόνος Διοίκησης ή Ειδικής Υπηρεσίας στελεχών των Ε.Δ μέχρι το βαθμό του Ταγματάρχη και αντιστοίχων, που αποκτήθηκε στα αμέσως προηγούμενα δύο (2) βαθμολογικά κλιμάκια, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, υπολογίζεται ως Χρόνος Διοίκησης ή Ειδικής Υπηρεσίας στον κατεχόμενο βαθμό, λογιζομένου αυτού μέχρι το ήμισυ του συνολικά πλεονάζοντος προς προαγωγή, υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 25 έως 27 του παρόντος νόμου.»

γ.     Στο άρθρο 28 του Ν.3883/2010 (Α΄ 167), να ενσωματωθεί πρόσθετη διάταξη (παράγραφος 20), με την ακόλουθη διατύπωση: «Το διάστημα, κατά το οποίο στέλεχος των Ε.Δ  ασκεί διοίκηση ή ειδική υπηρεσία βαθμού ανώτερου του διοικητικού βαθμού τον οποίο φέρει, υπολογίζεται ως Χρόνος Διοίκησης ή Ειδικής Υπηρεσίας στον κατεχόμενο βαθμό, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, με τον όρο ότι η θέση αυτή έχει ορισθεί ως Χρόνος Διοικήσεως ή Ειδικής Υπηρεσίας ανώτερου βαθμού. Οι ως άνω διατάξεις αφορούν σε ενάσκηση διοικήσεως ή ειδικής υπηρεσίας για διάστημα συνεχόμενο, πλέον των τριάντα (30) ημερών και η ανάθεση καθηκόντων πιστοποιείται από σχετική καταχώρηση στην Ημερησία Διαταγή της οικείας Μονάδας ή Υπηρεσίας των Ε.Δ.»

Παρακαλούμε για τις, κατά την κρίση σας, ενέργειες προς ανάδειξη του θέματος, τόσο στην Πολιτική, όσο και Στρατιωτική ηγεσία, προς επίλυση των προβλημάτων που έχει συσσωρεύσει το ισχύον νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

-Ο-

Πρόεδρος

  Στέφανος Κουκουράβας

6983531360

-Ο-

Γεν. Γραμματέας

 Νικόλαος Γκαμπλιάς

6937024917,  *7024917

Βρίσκεστε εδώ: Home Νομοθεσία ΕΓΓΡΑΦΟ Ε.Σ.ΠΕ.Θ: Ρύθμιση ζητημάτων περί Χρόνου Διοικήσεως ή Ειδικής Υπηρεσίας.