Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ε.Σ.ΠΕ.Θ.)

Μειώσεις φόρου μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών

 
Γνωρίζεται ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2017 οφείλουμε, ως φορολογούμενοι πολίτες να «χτίσουμε» το αφορολόγητο ποσό του εισοδήματός μας, το οποίο αποκτούμε μέσω του μισθού μας.
 
Σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 1 του Ν.4446/2016, όπου προβλέπονται οι μειώσεις φόρου μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών, προστίθεται στο άρθρο 16 του Ν.4172/2013 (Α' 167) νέα παράγραφος 3, ως εξής:

3. α) Προκειμένου να διατηρηθεί η μείωση φόρου σύμφωνα με το άρθρο αυτό, ο φορολογούμενος απαιτείται να πραγματοποιήσει δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., οι οποίες να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά όπως παρακάτω:


1) Κάρτες και μέσα πληρωμής με κάρτες,
 
2) Πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν. 3862/2010,  
 
3) Χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού κ.λπ., 
 
Το ελάχιστο ποσό προσδιορίζεται ως ποσοστό του φορολογητέου εισοδήματος του, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
 

Εισόδημα (σε ευρώ)

Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με ηλεκτρονική συναλλαγή και μέσα πληρωμής με κάρτα (Προοδευτική εφαρμογή)

1 - 10.000

10%

10.000,01 - 30.000

15%

30.000,01 και άνω

20% και μέχρι 30.000 ευρώ

β) Από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για την πραγματοποίηση των δαπανών των παραπάνω περιπτώσεων, εξαιρούνται:

1) Οι φορολογούμενοι των εβδομήντα (70) ετών και άνω,

2) Άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω,

3) Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση,

4) Οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. 

Για τους ανωτέρω φορολογούμενους, απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων ίσης αξίας, σύμφωνα με την κλίμακα της προηγούμενης περίπτωσης.

γ) Σε κάθε περίπτωση αν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό της παραπάνω κλίμακας, τότε ο φόρος προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%).

δ) Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και προσκόμισης αποδείξεων για την πραγματοποίηση δαπανών, οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν στην αλλοδαπή, οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα και οι φυλακισμένοι.

ε) Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία συγκέντρωσης των απαραίτητων δεδομένων από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

στ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι εξαιρούμενες δαπάνες και άλλες κατηγορίες φορολογουμένων που εξαιρούνται από την υποχρέωση πραγματοποίησης των δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, τα επιπλέον κίνητρα για φορολογούμενους που υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα ποσοστά ελάχιστης δαπάνης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

 

Βρίσκεστε εδώ: Home Νομοθεσία Μειώσεις φόρου μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών